null

1 sierpnia - zawyją syreny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   1 6 2      
W O J E W O D Y    M A Z O W I E C K I E G O

z dnia 23 lipca 2019 r.               
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego
 
Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 oraz  z 2018 r. poz. 2340) zarządza się, co następuje:

 
§ 1. W dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 przeprowadza się na terenie województwa mazowieckiego trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia ich działania.

§ 2. Trening, o którym mowa w § 1 polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

§ 3. Informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu ogłasza się w regionalnych i lokalnych środkach masowego przekazu oraz za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§ 4. Wykonanie zarządzenia w zakresie, o których mowa w § 1 i 2 powierza się  starostom i prezydentom miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.

§ 5. 1. Wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu do regionalnych środków masowego przekazu, powierza się Rzecznikowi Prasowemu Wojewody Mazowieckiego.
2. Za wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu do lokalnych środków masowego przekazu, powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.
3. Wykonanie zarządzenia w zakresie przekazania informacji o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WOJEWODA MAZOWIECKI
ZDZISŁAW SIPIERA

 

Załączniki: