null

XII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa, 12.08.2019 r.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa  (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814)  zwołuję na dzień  21 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00  XII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  w sprawie rozpatrzenia skargi …………………. z dnia 20.05.2019 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk nr 71.01)
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok. (Druk nr 70.01)
  6. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski

Załączniki: