null

"Bielany – Przewodnik Historyczny", nowa książka Jarosława Zielińskiego została wczoraj, 27 stycznia zaprezentowana przez samego autora w budynku bielańskiego Ratusza.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stanowisko Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis”

W związku z otrzymanym pismem Zarządu Transportu Miejskiego /znak: ZTM-IPR-4.414.96.4.2015.ESA/ dotyczącym komunikacji pasażerskiej pomiędzy stacjami metra, a instytucjami znajdującymi się przy ul. Dewajtis, m.in. uczelnią wyższą, liceum, gimnazjum, domem kultury, parafią, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyraża niniejsze stanowisko.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wspiera rozwój Bielan jako dzielnicy uniwersyteckiej. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, jakością zaplecza badawczo-rozwojowego oraz intensywnym rozwojem. Jest to nowoczesna instytucja naukowa, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W związku z powyższym zależy Radnym Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na zgodnym i przyjaznym współistnieniu całego środowiska akademickiego z mieszkańcami.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy od lat w sposób świadomy kształtuje zrównoważony rozwój Dzielnicy Bielany, mając na względzie opinie i aktywny udział mieszkańców dzielnicy w kształtowaniu jej charakteru oraz biorąc pod uwagę wartość, jaką – zwłaszcza w tej dzielnicy – jest ochrona terenów zielonych, a także wrażliwość społeczną, dotycząca tego problemu.

Las Bielański jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym stolicy jako ostoja najwyższej w Warszawie bioróżnorodności i jako jedyny zachowany w takim stanie relikt dawnej Puszczy Mazowieckiej. Ma też wysoką wartość krajobrazową, historyczną oraz rekreacyjną (w skali zarówno dzielnicy, jak i całego miasta). Jest chroniony statusem rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem osób korzystających z obiektów położonych przy ulicy Dewajtis, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uważa, że niezbędne jest pilne rozpoczęcie przez m.st. Warszawa  prac dotyczących połączenia komunikacyjnego od strony Wisłostrady (Wybrzeże Gdyńskie). Dlatego Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ponawia apel o wykonanie zjazdów z estakad Wisłostrady, tak aby umożliwić dojazd samochodów do uczelni oraz do kościoła i innych instytucji oraz o urządzenie pod nimi parkingu i utworzenie dogodnego przejazdu dla rowerzystów.

Kierunek ten został wytyczony już poprzez stanowisko Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2007 r. Zatem zgodnie z tym stanowiskiem postuluje się docelowo o całkowite wyłączenie ruchu pojazdów silnikowych od ul. Marymonckiej do Wzgórza Kamedulskiego i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-rowerowy.

Przedstawiona w piśmie Zarządu Transportu Miejskiego /znak: ZTM-IPR-4.414.96.4.2015.ESA/ „Koncepcja projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis w Warszawie” w obecnym kształcie nie może zostać zaakceptowana przez Radę Dzielnicy. Nie mniej jednak Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy chce rozwiązać problem komunikacji ulicą Dewajtis. Docelowo jedyne satysfakcjonujące rozwiązanie, to umożliwienie dojazdu od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie oraz całkowite zamknięcie ulicy Dewajtis dla ruchu samochodowego. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa jest skłonna rozpatrzyć i zaopiniować rozwiązanie dopuszczające na czas realizacji inwestycji, ruch wahadłowy autobusu elektrycznego na ulicy Dewajtis. Ruch ten nie może jednak odbywać się na zasadach przedstawionych w przygotowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego koncepcji, którą Rada Dzielnicy Bielany opiniuje negatywnie. Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnosi do Zarządu Transportu Miejskiego o przygotowanie nowej koncepcji, która uwzględni postulaty wymienione w dalszej części stanowiska.

Dlatego Rada Dzielnicy Bielany oczekuje od Zarządu Transportu Miejskiego przedstawienia nowej, kompleksowej i uzgodnionej z odpowiednimi podmiotami oraz instytucjami koncepcji projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Dewajtis, która spełni następujące postulaty mieszkańców:
 
Autobus elektryczny
Niedopuszczalne jest użycie przez ZTM oraz jego podwykonawców, nawet w sytuacjach awaryjnych autobusów innego typu, m.in. z silnikiem benzynowym lub diesla, do kursowania po ulicy Dewajtis, a także autobusów hybrydowych, co wprost przewiduje przedstawiona Radzie koncepcja.

Zimowe utrzymanie drogi
Wyklucza się całkowicie używanie na ul. Dewajtis środków chemicznych, a w szczególności soli.

Trasa autobusu
Tymczasowa trasa autobusu powinna łączyć zabudowania przy ul. Dewajtis albo z węzłem komunikacyjnym Młociny (metro, autobusy, tramwaje) poprzez ul. Marymoncką i ul. Przy Agorze, albo z węzłem komunikacyjnym Marymont (metro, autobusy, tramwaje) poprzez ul. Marymoncką. Nie do przyjęcia jest trasa autobusu wytyczona przez ul. Lindego, która spowoduje zwiększone natężenie ruchu na tym odcinku, będącym prostym przedłużeniem bardzo ruchliwej Alei Reymonta. Rondo Hutników Warszawskich nie jest przystosowane do zawracania na nim autobusów, a w ostatnim czasie odnotowano w tym miejscu wypadki śmiertelne, a Lasek Lindego to również jeden z chronionych zielonych obszarów Bielan.

Nawierzchnia ulicy Dewajtis
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w nawierzchnię jezdni ulicy Dewajtis (poszerzanie, zatoki przystankowe, modyfikacja nawierzchni), jedynie możliwa jest modyfikacja ograniczników ruchu i przystosowanie ich do potrzeb komunikacji autobusowej. Rada Dzielnicy Bielany nie może zaopiniować pozytywnie żadnej przedstawionej przez ZTM koncepcji bez opinii Zarządu Dróg Miejskich, dotyczącej kwestii parametrów w zakresie wytrzymałości nawierzchni i szerokości jezdni, których wymaga konkretny model autobusu.

Pętla autobusowa i przystanki
Wykonanie miejsca służącego do zawracania autobusów oraz przystanków powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w ekosystem Rezerwatu Przyrody Las Bielański i być dostosowane do otaczającego środowiska leśnego (dotyczy to m.in. wiaty przystankowej). Utrata przez właściciela parkingu znajdującego się w pobliżu wjazdu na teren kampusu przy ulicy Dewajtis, ok. 20 miejsc postojowych, ze względu na budowę pętli autobusowej, nie może być rekompensowana w żadnym innym miejscu, kosztem terenów zielonych.

Zamknięcie ruchu dla samochodów osobowych
Zgodnie ze stanowiskiem Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z 30 maja 2007 r. wprowadzenie udogodnienia w postaci autobusu elektrycznego musi spowodować zdecydowane ograniczenie ruchu samochodowego. Wystąpienie z nową koncepcją organizacji ruchu autobusów na terenie ulicy Dewajtis powinno być poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowych pomiarów, dotyczących obecnego natężenia ruchu na tej ulicy.

Oznakowanie
Wprowadzenie autobusu wymaga dodatkowego oznaczenia terenu rezerwatu, tj. umieszczenia informacji dotyczącej tego, jak należy się zachowywać na jego terenie, tego, co jest dozwolone, a co – niedozwolone, a przede wszystkim tego, jakie są jego najcenniejsze atuty.

Szanując wieloletni wysiłek mieszkańców Warszawy, społecznie zaangażowanych od wielu lat w ochronę najcenniejszych wartości przyrodniczych Bielan, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wnosi o przeanalizowanie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców w tej sprawie i ich realizację przez wszystkie instytucje zaangażowane w ochronę Rezerwatu Przyrody Las Bielański. Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przed uruchomieniem linii autobusowej oczekuje przedstawienia nowej „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis” oraz z planowanym całym przebiegiem trasy.